ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ.Автоматизація виробничих процесів

МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ.
Показати велике зображення


МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ.

Ціна: 110.00 грн

Задайте питання з цього товару

Навч. Пос. — К.: Видавництво Ліра-К, 2015. — 212 с. Рекомендовано Мон.

У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи математичної логіки, а також основи тео-рії алгоритмів. Теоретичний матеріал проілюстровано вправами та задачами для набуття читачем прак-тичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які викорис-товують відповідні методи класичної і некласичної математичної логіки та теорії алгоритмів. КОРОТКИЙ ЗМІСТ. Передмова. Частина І. КЛАСИЧНА МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА. Розділ1.Основні поняття логіки ви-словлювань. Розділ 2. Числення висловлювань. Розділ 3.Логіка предикатів першого порядку. Розділ 4. Частина ІІ. НЕКЛАСИЧНА МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА. Розділ 5.Нечітка логіка. Розділ 6.Модальна логіка. Роз-діл 7.Епістемічна логіка. Розділ 8.Деонтична логіка. Розділ 9.Інтуїціоністська логіка. Частина ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АЛГОРИТМІВ. Розділ 10. Основні визначення, властивості та способи задання. Розділ 11. Алгоритми та обчислювальні функції. Розділ 12. Алгоритмічні моделі. Розділ 13. Нумерації алгоритмів. Розділ 14. Складність алгоритмів. Розділ 15. NP – повні, складні та алгоритмічно нерозв’язні проблеми. Список літератури.