МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: Навчальний посібник / Хома І.Б., Бондаренко Л.П., Чубка О.М.

Код: 446166
Наявність: В магазині
Артикул: 446166

390
  • 390 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Хома І.Б., Бондаренко Л.П., Чубка О.М. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: Навчальний посібник. К.: Видавничий дім "Кондор", 2023. 284 с.
K42 Khoma I.B., Bondarenko L.P., Chubka O.M. MODELING FINANCIAL DECISIONS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY: Tutorial.
K.: Publishing House "Condor", 2023. 284 p.

ISBN 978-617-8244-48-4


У навчальному посібнику акцентується увага на: видах, рівнях та напрямах використання економіко-математичного моделювання, принципах та моделях прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності, методах прийняття фінансових рішень, управлінні фінансовими ризиками в умовах невизначеності, моделюванні фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів, методах контролю і діагностики прийняття ефективних фінансових рішень, моделюванні концептуальних фінансових рішень в умовах невизначеності на прикладі реальних фінансово-економічних ситуацій. Посібник охоплює всі форми навчального процесу. Для здобувачів очної та заочної форм навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.


The tutorial focuses on: types, levels and directions of using economic and mathematical modeling, principles and models of financial decision-making in conditions of uncertainty, methods of financial decision-making, financial risk management in conditions of uncertainty, modeling of financial decisions in conditions of unsettled business conflicts, methods ofcontrol and diagnosis of making effective financial decisions, modeling of conceptual financial decisions in conditions of uncertainty on the example of real financial and economic situations. The manual covers all forms of the educational process. For full-time and part-time postgraduate students of the third (educational and scientific) level of higher education «Doctor of Philosophy» specialty 072 Finance, banking, insurance and the stock market.

Увага: HTML не підтримується!